Algemene Voorwaarden van De Schatkaart kindercoach

Artikel 1. Definities
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
• Opdrachtnemer: Annemarie van Balen, gevestigd te Uitgeest,
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 57554951
gebruiker van deze Algemene Voorwaarden;
• Opdrachtgever: de wederpartij van Opdrachtnemer bij de Overeenkomst, veelal de
wettelijk gezag hebbende ouder(s) of de wettelijke vertegenwoordiger van het Kind;
• Partijen: Opdrachtgever en Opdrachtnemer;
• Overeenkomst: Een mondelinge dan wel schriftelijke Overeenkomst tussen
Opdrachtgever en Opdrachtnemer betreffende het verlenen van diensten door
Opdrachtnemer;
• Diensten: alle door Opdrachtnemer geleverde diensten en alle daarmee verband
houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard.
• Kind: De minderjarige ten behoeve van wie Opdrachtgever de Overeenkomst tot het
verlenen van diensten is aangegaan.
• Schriftelijk: schriftelijk dan wel langs elektronische weg.
Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding en offerte van
  Opdrachtnemer, op iedere Overeenkomst tussen Partijen en alle daarmee verband
  houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard.
 2. Indien deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn op een Overeenkomst tussen
  Partijen, dan zullen deze ook op toekomstige Overeenkomsten tussen Partijen van
  toepassing zijn.
 3. Afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze
  uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
  Artikel 3. Kennismaken / informatie-uitwisseling
 4. Indien Partijen niet eerder een Overeenkomst hebben gesloten dan zal in beginsel
  voorafgaand aan het sluiten van een Overeenkomst een gesprek plaatsvinden.
 5. Tijdens een eerste afspraak zal Opdrachtnemer de Opdrachtgever wijzen op de
  toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden en de gehanteerde tarieven. Deze
  zijn tevens in te zien en te downloaden op www………..
 6. Opdrachtgever zal Opdrachtnemer voorzien van de voor de dienstverlening relevante
  informatie. Indien de dienstverlening betrekking heeft op begeleiding van een Kind
  jonger dan 16 jaar, dan zal Opdrachtgever aan Opdrachtnemer mededelen wie het
  ouderlijk gezag heeft over het Kind, dan wel hoe de wettelijke vertegenwoordiging is
  geregeld.

  Artikel 4. Overeenkomst
 7. Een Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de afspraken over de
  overeengekomen dienstverlening op schrift zijn gesteld en door Opdrachtgever voor
  akkoord zijn ondertekend.
 8. In afwijking van lid 1 kan een Overeenkomst eveneens tot stand komen indien de
  mondeling gemaakte afspraken per email of anderszins langs elektronische weg aan
  Opdrachtgever zijn bevestigd en door Opdrachtgever akkoord verklaard.
 9. Indien de dienstverlening betrekking heeft op begeleiding van een kind jonger dan 16 jaar,
  en de Opdrachtgever is niet de enige wettelijk gezag hebbende ouder of de wettelijke
  vertegenwoordiger van het Kind, dan geldt tevens het gestelde in lid 4, 5 en 6.
 10. Alle wettelijk gezag hebbende ouders dienen schriftelijk in te stemmen met de
  begeleiding van het Kind. De gezaghebbende ouder die Opdrachtgever is, is verplicht
  om de andere gezaghebbende ouder deugdelijk te informeren over de begeleiding van
  het Kind en is verplicht om er voor zorg te dragen dat ook deze ouder zijn of haar
  schriftelijke toestemming verleent. Dit geldt tevens in geval van wijzigingen in de
  begeleiding.
 11. Indien de andere gezaghebbende ouder niet of niet langer instemt met begeleiding van
  het Kind, dan is Opdrachtgever verplicht om Opdrachtnemer hier terstond van op de
  hoogte te stellen. In dat geval is het Opdrachtnemer niet of niet langer toegestaan om
  het Kind te begeleiden.
 12. Indien Opdrachtgever niet of niet volledig aan het gestelde in lid 4 en/of 5 heeft
  voldaan, dan zijn de gevolgen hiervan voor rekening van Opdrachtgever.
  Opdrachtgever zal Opdrachtnemer volledig vrijwaren indien Opdrachtnemer ter zake
  door de andere ouder wordt aangesproken.
  Artikel 5. Regels rond afspraken
 13. Afspraken voor een sessie en/of activiteit beginnen en eindigen op de afgesproken
  tijdstippen. Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat het Kind tijdig op
  afgesproken tijdstip en plaats aanwezig is en na afloop op de afgesproken tijd wordt
  opgehaald, dan wel zelfstandig vertrekt indien afgesproken.
 14. Indien een sessie en/of activiteit niet op tijd kan beginnen omdat het Kind niet aanwezig
  is, dan betekent dit niet dat de sessie en/of activiteit voortduurt na het
  overeengekomen tijdstip. Opdrachtgever blijft alsdan het volledige tarief verschuldigd.
 15. Opdrachtgever dient tijdens een sessie en/of activiteit telefonisch bereikbaar te zijn
  voor Opdrachtnemer.
 16. Indien Opdrachtgever een afspraak wenst af te zeggen, bijvoorbeeld omdat het Kind
  door ziekte of anderszins verhinderd is, dan dient hij/zij hier Opdrachtnemer zo spoedig
  mogelijk van op de hoogte te stellen.
 17. Indien een afspraak door Opdrachtgever wordt geannuleerd korter dan 24 uur voor
  aanvang, en er is geen aanwijsbare reden van overmacht waardoor dit eerder gemeld
  kon worden, dan is Opdrachtnemer gerechtigd om het overeengekomen tarief voor de
  afspraak in rekening te brengen aan Opdrachtgever.
 18. Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd om een afspraak af te zeggen of te
  verzetten indien de afspraak door overmacht geen doorgang kan vinden. Hij/zij zal de
  Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen. Onder overmacht in
  dit verband wordt onder meer verstaan: ziekte of arbeidsongeschiktheid of
  noodzakelijke zorg aan een dierbare.
  Artikel 6. Tarieven
 19. Aanbiedingen van Opdrachtnemer zijn gebaseerd op de informatie die door
  Opdrachtgever is verstrekt, alsmede de verwachte tijdsduur of de te besteden tijd en
  de geldende tarieven.
 20. De geldende tarieven staan vermeld op www…… en worden op verzoek aan
  Opdrachtgever toegezonden. Bedragen zijn exclusief btw, tenzij anders aangegeven.
 21. Handelingen/dienstverlening waarvoor geen vast tarief geldt, zullen op basis van
  bestede tijd tegen het uurtarief aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht.
 22. Opdrachtnemer is gerechtigd om de tarieven aan te passen. Tariefswijzigingen
  dienen minimaal 1 maand voor inwerkingtreding te worden aangekondigd.
  Artikel 7. Factuur en betaling
 23. Opdrachtnemer stuurt Opdrachtgever periodiek een factuur voor de overeengekomen
  dienstverlening. Opdrachtgever dient facturen binnen 14 dagen na factuurdatum aan
  Opdrachtnemer te betalen.
 24. Bij gebreke van tijdige betaling is Opdrachtnemer gerechtigd de dienstverlening direct
  op te schorten.
 25. Bij gebreke van tijdige betaling ontvangt Opdrachtgever een herinnering met het
  verzoek om binnen 14 dagen te betalen. Indien dan nog niet is betaald, is
  Opdrachtnemer gerechtigd om wettelijke rente en buitengerechtelijke kosten conform
  de wet aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
  Artikel 8. Vertrouwelijkheid en privacy
 26. Opdrachtnemer is verplicht tot geheimhouding van alles wat besproken is tijdens of
  in het kader van de dienstverlening. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de
  Opdrachtgever is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 27. Voor overleg met derden in het belang van het Kind jonger dan 16 jaar, is
  toestemming vereist van de wettelijk gezag hebbende ouders en indien relevant van
  het Kind. Artikel 4 lid 3 is hierop van overeenkomstige toepassing.
 28. Opdrachtnemer zal vertrouwelijk omgaan met persoonsgegevens van Opdrachtgever
  en het Kind, in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving op het
  gebied van de bescherming van Persoonsgegevens, waaronder de Algemene
  Verordening Gegevensbescherming (AVG).
  Artikel 9. Aansprakelijkheid
 29. Opdrachtnemer zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in
  overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Opdrachtnemer
  heeft een inspanningsverplichting en geen resultaatverplichting, tenzij uitdrukkelijk
  schriftelijk een duidelijk omschreven resultaat is overeengekomen.
 30. Opdrachtnemer heeft een verzekering afgesloten voor bedrijfs- en
  beroepsaansprakelijkheid.
 31. Opdrachtnemer is enkel aansprakelijk voor schade die het gevolg is van aan
  Opdrachtnemer toe te rekenen tekortkomingen in de nakoming van verplichtingen uit
  Overeenkomst indien Opdrachtnemer ter zake in verzuim is.
 32. Aansprakelijkheid voor indirecte schade is uitgesloten. Aansprakelijkheid voor directe
  schade is beperkt tot het bedrag dat door de verzekeraar wordt uitgekeerd
  vermeerderd met een eventueel eigen risico.
 33. Indien de verzekeraar niet uitkeert, dan is aansprakelijkheid gemaximeerd tot het
  bedrag dat met de Overeenkomst is gemoeid, doch maximaal berekend over de duur
  van een periode van 6 maanden.
 34. Opdrachtnemer kan geen beroep doen op enige aansprakelijkheid beperkende
  bepaling, indien de schade het gevolg is van diens opzet of grove schuld.
  Artikel 10. Klachten en geschillen
 35. a. Opdrachtnemer heeft een klachtenregeling vastgesteld bij het Klachtenloket van
  Adiona wanneer de Opdrachtnemer NIET werkzaam is overeenkomstig de
  Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) en/of de Jeugdwet.
  b. Opdrachtnemer heeft een klachtenregeling vastgesteld bij Klachtenportaal Zorg (of
  een andere aanbieder) wanneer de Opdrachtnemer WEL werkzaam is overeenkomstig
  de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) en/of de Jeugdwet.
 36. Cliënten van Opdrachtnemer kunnen een beroep doen op het Klachtenloket en
  kunnen zich desgewenst gratis laten bijstaan door een klachtenfunctionaris bij het
  formuleren van de klacht. (De specifieke gegevens van het Klachtenloket en de
  Klachtenfunctionaris zijn te vinden op www.adiona.nl.) Indien de interne
  klachtenregeling is doorlopen en klager is het met de uitkomst niet eens, dan kan
  klager de klacht voorleggen aan Klachtenportaal Zorg (of een andere aanbieder
  waarbij de Opdrachtnemer is aangesloten).
 37. De specifieke klachtenregeling en informatie van de Opdrachtnemer zijn te vinden op
  de website van Opdrachtnemer; www…
  Een klacht moet schriftelijk (daaronder mede verstaan: per email) worden ingediend bij
  Opdrachtnemer.
  Artikel 11. Slotbepalingen
 38. Op deze Algemene Voorwaarden en alle Overeenkomsten tussen Partijen is
  Nederlands recht van toepassing.
 39. Deze Algemene Voorwaarden zijn in te zien en te downloaden op de website van
  Opdrachtnemer; www.deschatkaartkindercoach.nl
>